Általános Szerződési Feltételek

Megrendelés:

Érvényes megrendelést a Fogyasztó a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel a  https://www.kriszvirag.hu  weboldalon keresztül a nap 24 órájában.

A Fogyasztó a weboldalon regisztrációval és regisztráció nélkül is rendelhet. A megrendelés/regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is. 
A Fogyasztó a kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket a “Kosárba” gomb megnyomásával. A megrendelést a kosár “Kifizetés” gombjával indíthatja, ahol kiválaszthatja a fizetési és szállítási módok közül a megfelelőt. Honlapunkon keresztül történő rendelés esetén a megrendelt termékek értékét a futárnál utánvéttel, Foxpost automatáknál bankkártyával lehet kiegyenlíteni.

A webáruházban a megrendelés végén a Fogyasztónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi Tájékoztatót valamint azt, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár – ahhoz, hogy a megrendelés véglegesíthető legyen. Amennyiben ezek közül bármelyiket nem fogadja el a Fogyasztó, a megrendelést technikailag nem tudja megvalósítani.

A Fogyasztó által feladott rendelés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést a Szolgáltató a webáruházban iktatja, a szerződést a Fogyasztó a későbbiekben megtekintheti a webáruházban.
A szerződés magyar nyelven köttetik.
A megrendelést fentiek alapján elektronikus úton, Hétvégén és ünnepnapokon beérkezett elektronikus megrendelések feldolgozása az azt követő első munkanapon történik.
A megrendelések feldolgozásakor minden esetben, telefonon vagy elektronikus levélen keresztül, egyeztetés történik a Fogyasztóval.

A Fogyasztó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. 
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Fogyasztót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).
A második e-mailben melyet munkatársunk ír, tájékoztatjuk a megrendelés állapotáról, a készleten létéről vagy a várható beszállítás idejéről. Amennyiben a rendelt termék nincs készleten értesítjük annak várható beérkezéséről. Amennyiben a termék készleten van, értesítjük megérkezéséről illetve a kiszállítás feladásáról.

Adatbeviteli hibák javítása:

Fogyasztó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Fogyasztó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja Fogyasztó a kosárban található termékeket, akkor az “Eltávolít Termék(ek)” oszlopban bepipálja a törölni kívánt termék előtti jelölőnégyzetet és megnyomja a frissítés gombot. A rendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
Amennyiben rendelését feladta de valamely adatot nem jól adott meg a Fogyasztó, kérjük az info@kriszvirag.hu elektronikus levélcímen jelezze a szerződéskötéstől számított 24 órán belül.

Panaszkezelés:

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 30/702-9525 telefonszámon, az info@kriszvirag.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Illetékes Békéltető testület:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Tel.: 94/506-645, 94/312-356 

Ügyintéző: Pergel Bea békéltető testületi munkatárs
E-mail: pergel.bea@vmkik.huA békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a Fogyasztó fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:
– kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
– az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzettséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást. Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján az általunk forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap garanciát vállalunk. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük a garanciajegyen. 
A vásárló garanciális igényét a vásárolt termékhez mellékelt garanciajeggyel vagy/és az eredeti számla példányával érvényesítheti. Elveszett garanciajegyet nem tudunk pótolni. Minden termék mellé a gyártó/nagykereskedő által biztosított termékinformációs anyagot szállítjuk. A garanciajegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után. 
A garancia csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes. 
A garancia érvényét veszti helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás. szakszerűtlen kezelés, bármilyen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás, természetes elhasználódás esetén.
A garancia időtartama a vásárlás napjával kezdődik.A termék javítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. A vásárló     köteles az észlelt hibát felénk a legrövidebb időn belül jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik. 
Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembe helyezés és kezelés mellett meghibásodott, a vásárló kérheti annak azonos típusú új     termékre való díjmentes javítását,cseréjét. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat kérheti vissza. 

Szavatosság: 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 49/2003. (VII.30) GKM rendelet az irányadó. Szavatossági igény (Ptk 305-311.&) a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 1 éven belül, ha a meghibásodás hibás teljesítésből ered. Az első 6 hónapban a mi feladatunk a kifogás intézése. 6 hónapon túl, ha nem értünk egyet a vásárló kifogásával (a meghibásodás a a vevő valamely hibájából eredt), a rendezéséhez az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. Szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, kártérítést kell lehetőség szerint 15 napon belül biztosítani. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet állítunk ki, mely tartalmazza a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét. A nem tartós használatra rendelt termékeknél a szavatosság alapján érvényesíthető jogok általános elévülése hat hónap.Elállás joga: 

A 45/2014. Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről alapján a fogyasztónak (vállalatok, cégek nem fogyasztónak számítanak), a termék átvételének napjától 14 napig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát. 

Kivételek ez alól:

– olyan áruk vagy szolgáltatások értékesítése esetében, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható módon a pénzügyi piacoknak az elállási időszak alatt is lehetséges ingadozásaitól függ; 
– a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében; 

Az elállás joga indoklás nélkül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A vásárló köteles – amennyiben elállt a vásárlástól – 14 napon belül a kereskedőhöz visszajuttatni a terméket.
Az eladó köteles a fogyasztó által kifizetett összeget az áru visszaérkezését követő 14 napon belül visszatéríteni. 
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet. 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles hozzánk eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján). A nyilatkozat innen letölthető a 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. 
A Fogyasztó postai levelét ajánlott küldeményként adja fel, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. 
A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a 45/2014 Korm. Rendelet 25. § alapján, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.
A Fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
Amennyiben a Fogyasztó elállási jogát gyakorolja és nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módot választja, az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.
Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

Az 29. § alapján az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 
A fogyasztó az eladónak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. Az eladó azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 9. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 
Amennyiben a termék meghibásodott, és a fogyasztó a vásárlástól számított 3 munkanapon belül bejelenti és nem lehet javítani, lehetőség szerint cserélni kell, ha nem lehetséges, akkor a vételárat vissza kell fizetni.

A fizetés lehetséges formái:

– készpénzben, átvételkor a futárnak 

– Foxpost automatánál történő átvétel esetén kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges

Az áruházban feltüntetett árak, érvényes bruttó fogyasztói árak.

Szállítás:

A szállítás feltételeiről, díjairól a Szállítási feltételek oldalon tájékozódhat.
A készleten lévő termékek a következő munkanapon postázásra kerülnek.
Ha a termék nincs készleten, akkor felvesszük veled a kapcsolatot a beszerzési/gyártási idő egyeztetése miatt. Az általános kiszállítási idő 1-5 munkanap.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Egyéb információk:

Az esetleges hibák, félreértések okozta kellemetlenségekért szíves elnézését kérjük.

– Tájékoztatunk, hogy a honlap használatával az online közzétett üzletszabályzatot elfogadottnak tekintjük.

– Alanyi adómentesként AAM(AlanyiAdóMentes) áfakulccsal számlázunk, azaz 0Ft értékű ÁFA-val állítjuk ki a számlát, így a honlapon látható árak a bruttó árak, amelyek megegyeznek a nettó árakkal. Minden esetben pontosan annyit fizetsz, amennyit látsz.

Miért jó ez?

Magánszemélyként.
Mivel az ÁFA 0%, így 27%-al olcsóbban kapod meg a termékeket.

Alanyi adómentes jogi személy, vagy alanyi mentes cég esetén:
Mivel jogosult vagy ÁFA visszaigénylésre, így 27%-al olcsóbban kapod meg a termékeket, ahhoz képest, mintha nettó+ÁFA árat fizetne.

ÁFA körbe tartozó jogi személy, vagy ÁFA körbe tartozó cég esetén:
Nem kell vesződnöd az ÁFA visszaigénylésével, ugyanakkor nem kerül többe a termék, mintha csak a nettó+ÁFA árból visszaigényelnéd az ÁFA-t.Az áruház üzemeltetője:

Sabján Miklós e.v.

Székhely: 9561 NAGYSIMONYI HÁRSFA UTCA 40.
Adószám: 69244265-1-38

Email: info@kriszvirag.hu
Telefon: +3630/754-2318


Általános szerződési feltételek letöltése