Adatvédelmi irányelvek

Sabján Miklós e.v. a  https://kriszvirag.hu weboldalon rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) szerint az érintett hozzájárulása egyértelmű és részletes tájékoztatáson alapuljon, az alábbi információkat bocsátja az érintettek rendelkezésére.

1. Adatkezelő 

Sabján Miklós e.v. mint adatkezelő (székhely: 9561 NAGYSIMONYI HÁRSFA UTCA 40. nyilvántartási szám: 52905092 telefonszám: +3630/754-2318, email cím: info@kriszvirag.hu). 

2. Adatkezelés célja 

Az adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásaival, aktuális ajánlataival, kedvezményeivel kapcsolatos ingyenes tájékoztatás, információk küldése, valamint ebből a célból az érdeklődő felhasználóknak a 3. pontban meghatározott adataiból képzett adatbázis kezelése, az alábbiak szerint: 

a) Hírlevél küldése,

b) Webáruház üzemeltetése és

c) Kapcsolattartás útján. 

3. Kezelt személyes adatok köre 

Az adatkezelő a 2. pontban meghatározott célból a rendelkezésére bocsátott alábbi személyes adatokat kezeli: 

2. a)     Hírlevél: Név, e-mail cím,

2. b)     Webáruház: Felhasználói azonosító adatok: kapcsolattartó neve, login, jelszó, telefonszám, email cím,

            Számlázási/Szállítási adatok: név, irányítószám, település, cím,

2. c)     Kapcsolattartás: Név, email cím, telefonszám, az érintett üzenetében megadott esetleges további személyes adatok. 

4. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, azaz az érintett hozzájárulásán alapul. 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban, ha nem adja meg a személyes adatait, úgy nem áll módunkban Önnek a kért hírlevelet, információkat, stb. nyújtani. Továbbá Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását a weboldalakon és a hírlevelekben megadott linken. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. 

5. Az adatok megismerésére jogosultak 

Az adatokat az adatkezelő a 2. pont szerinti célból igénybe vett mindenkori közreműködői részére adhatja át annak érdekében, hogy a közreműködő az érintett személyt a fent részletezett tájékoztatás vagy információ közlése érdekében megkeresse. 

A személyes adatokat az adatkezelő alkalmazottain és a fentiek szerinti közreműködőkön kívül harmadik személyek nem ismerik meg. 

6. Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozás körébe tartozó műveleteket az adatkezelő adatfeldolgozás körébe tartozó tevékenységet magában foglaló szolgáltatás nyújtása céljából mindenkor szerződött vállalkozói vagy megbízottai végezhetnek. 

A személyes adatokhoz továbbá a weboldal tárhelyszolgáltatója a

C-Host Kft.
1115 Budapest, Halmi utca 29.
Email: info@nethely.hu
Tel: +36 1 445 20 40

is hozzáféréssel rendelkezhet. 

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy a nevében és megbízásából eljáró adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően, a vonatkozó magyar és uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék a részükre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. 

7. Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 (1)   Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól.

(2)   Helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

(3)  Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

(4)  Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag meghatározott célokból kezelhetők.

(5)   Adathordozhatóság: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

       Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(6)  Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább ezen adatokat. 

A fenti jogokkal kapcsolatban kérjük, vegyék figyelembe, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. 

Az Érintett a fenti jogait az adatkezelő címére küldött postai levél, vagy e-mail címére küldött elektronikus levél útján gyakorolhatja. Az érintett továbbá jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

A jelen tájékoztatás alapján tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül visszavonható postai úton 9735 Csepreg, Damjanich utca 18., e-mailben az info@kriszvirag.hu e-mail címen vagy személyesen az adatkezelő  áruházában rögzített nyilatkozat útján, a 3. pont szerinti kezelt adatok körébe tartozó név valamint e-mail cím megadásával. 

9. Süti tájékoztató 

Ide kattintva elolvashatja a sütikre vonatkozó tájékoztatónkat is, amely arról tartalmaz információkat, hogyan használja az adatkezelő a sütiket és más hasonló technológiákat.

10. A jelen tájékoztató módosítása 

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. Az utolsó frissítés dátuma a jelen tájékoztató végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Utolsó módosítás dátuma: 2019. január